Addient

EC ENTITAT COL·LABORADORA
DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA

Sol·licitud de Llicència o Permís d'Obra

SOL·LICITUD PER OBRA MAJOR (OMA) / RÈGIM DE LLICÈNCIA:

  El tràmit per la concessió de llicència s'inicia mitjançant la presentació d'una sol·licitud, acompanyada del projecte bàsic i de la documentació que es detalla en l'Annex 1 de la ORPIMO, formulada en el model normalitzat de l'Ajuntament.

  La sol·licitud, acompanyada del projecte i la resta de documentació, s'ha de presentar obligatòriament per mitjans electrònics en el cas que la persona interessada tingui la condició de Promotor professional o tècnic habilitat per participar en el procés de la construcció, d'acord amb la Llei 38/1999, de 5 de novembre LOE.

  En el cas que la persona interessada presenti la sol·licitud d'obres en suport paper, ha d'identificar al tècnic/a que redacta el projecte, el títol del projecte i facilitar el codi d'accés electrònic.

  La sol·licitud es considera completa quan s'incorpora el projecte amb l'Informe d'Idoneïtat Tècnica i la documentació que preveu l'annex 1 de la ORPIMO.

  Hi ha dues maneres possibles de finalitzar el tràmit de sol·licitud de llicència:

 • Via presencial, en qualsevol Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC).
 • Via telemàtica, a través del portal de tràmits de l'Ajuntament de Barcelona www.bcn.cat/tràmits.
 • Per poder realitzar el tràmit s'ha de disposar de:

 • Número Identificador de la Consulta prèvia.
 • Número d'Informe d'Idoneïtat Tècnica.
 • Els terminis de resolució:

 • Procediment general: 2 mesos.
 • Procediment en què s'ha d'emetre informe preceptiu el servei competent en matèria de prevenció i extinció d'incendis SPEIS: 3 mesos.
 • Procediments que afectin béns del Patrimoni Arquitectònic, amb nivells A, B o C, en què s'ha d'emetre informe preceptiu: 3 mesos.
 • Termini d'inici i fi de les obres autoritzades: El termini per iniciar les obres no serà superior a 1 any i la fi no superarà els 3, excepte en casos excepcionals degudament justificats.

SOL·LICITUD PER OBRES MENORS TIPUS I (OCD) i II (OCI) / RÈGIM DE COMUNICACIÓ:

  Abans de l'inici de les obres subjectes a aquest règim de Comunicació, la persona interessada ha de presentar la corresponent comunicació en model normalitzat, acompanyada de la documentació que es detalla en els annexos 4 i 5 de la ORPIMO.

  La sol·licitud, acompanyada del projecte i la resta de documentació, s'ha de presentar obligatòriament per mitjans electrònics en el cas que la persona interessada tingui la condició de Promotor professional o tècnic habilitat per participar en el procés de la construcció, d'acord amb la Llei 38/1999, de 5 de novembre, LOE.

  En el cas que la persona interessada presenti la sol·licitud d'obres en suport paper, ha d'identificar al tècnic/a que redacta el projecte, el títol del projecte i facilitar el codi d'accés electrònic.

  La sol·licitud es considera completa quan s'incorpora el projecte amb l'Informe d'Idoneïtat Tècnica i la documentació que preveuen els annexos 4 i 5 de la ORPIMO.

  Hi ha dues maneres possibles de finalitzar el tràmit de sol·licitud de llicència:

 • Via presencial, en qualsevol Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC).
 • Via telemàtica, a través del portal de tràmits de l'Ajuntament de www.bcn.cat/tràmits.
 • Per poder realitzar el tràmit s'ha de disposar de:

 • Número Identificador de la Consulta prèvia.
 • Número d'Informe d'Idoneïtat Tècnica.
 • Els terminis de resolució:

 • Obra Menor tipus I (OCD Comunicació diferida): el servei municipal corresponent verifica la documentació i el projecte aportats, i en el termini d'1 mes des de la recepció de la comunicació, en el cas que no s'ajustin les obres projectades a la normativa, ha de notificar a la persona interessada la corresponent resolució. Transcorregut aquest termini sense rebre cap notificació per part de l'Ajuntament, la persona interessada està habilitada per iniciar les obres definides en el projecte.
 • Obra Menor tipus II (OCI Comunicació Immediata): el servei municipal comprova en el moment de la presentació que la documentació sigui correcta. En aquest cas es podran iniciar les obres a partir de l'endemà de la presentació de la documentació en el registre municipal.
 • Termini d'inici i fi de les obres autoritzades: el termini per executar les obres és de 6 mesos, des de la data d'inici assenyalada per la persona interessada en la seva comunicació, que no pot passar de 3 mesos des que estigui habilitada per iniciar-les. No es podran continuar les obres una vegada transcorregut el termini d'execució establert.

  El temps d'execució de les obres es pot ampliar amb la meitat de l'inicialment previst. Aquesta ampliació s'ha de comunicar a l'Ajuntament abans d'esgotar el termini fixat a la comunicació de les obres, amb notificació acompanyada d'una justificació. Aquesta justificació té eficàcia immediata.

SOL·LICITUD PER OBRES MENORS tipus III (OAS) / RèGIM DE ASSABENTAT:

  La persona interessada, abans de l'inici de les obres, ha de donar coneixement a l'Ajuntament presencialment, a les Oficines d'Atenció al Ciutadà, per escrit o a través del portal de tràmits de l'Ajuntament de Barcelona www.bcn.cat/tràmits.

  Aquestes obres no requereixen presentació de documentació.

  Les obres es poden començar al dia següent de comunicar-ho a l'Ajuntament.

  El termini d'execució de les obres són 3 mesos a partir de l'endemà de la comunicació. Si en aquest termini no s'han finalitzat o iniciat les obres s'haurà de fer una nova comunicació.

SOL·LICITUD PER TRÀMIT D'URGÈNCIA (OUR):

  Corresponen a obres concretes que s'han d'executar amb caràcter urgent per evitar danys a les persones o a les coses (proteccions en façana, apuntalament en forjats), que no poden esperar a la tramitació de la corresponent llicència o comunicació, poden ser realitzades immediatament, amb la direcció tècnica competent. Aquestes obres no estan afectades ni per suspensions, ni per catalogació.

  Caldrà presentar a l'Ajuntament, simultàniament, una declaració responsable de la persona promotora de les obres i de la direcció tècnica on es justifiqui que concorren aquestes circumstàncies, i la descripció de les obres, amb el compromís de sol·licitar la corresponent llicència o presentar la comunicació en un termini de 15 dies.

  Aquestes obres no requereixen presentació de documentació.

  Cal tenir present que el pagament de les taxes municipals, liquidació provisional de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO), i haver constituït les garanties o dipòsits exigits per la legislació urbanística o sectorial, si n'hi ha, s'efectua sempre al final del procés, per tant per a les obres Majors (OMA) i les Obres Menors Tipus I (OCD), aquest pagament s'efectuarà un cop obtingut el permís d'obres en els terminis marcats per la ORPIMO.

  Pel cas d'Obres Menors Tipus II (OCI), atès que és un procés tipus Comunicat immediat, el pagament s'efectua en el mateix moment en què es realitza el tràmit per a l'obtenció del permís d'obres.


Torna


Envia'ns la teva consulta o sol·licitud de pressupost


Nom i Cognoms *
Telèfon de contacte *

Correu electrònic *

Assumpte
| *camps obligatoris

Notícies

Problemes al Portal de Tràmits de l'Ajuntament de Barcelona

Els últims dies s’han produït problemes en els serveis informàtics municipals que han afectat a la disponibilitat de diversos tràmits.No caldrà l'Informe Urbanístic Previ per llicències d'obres

Addient segueix prestant els seus serveis d'emissió d'IITs mentre l'Ajuntament de Barcelona deixa de prestar temporalments els serveis IUP (Informes Urbanístics Previs).Consultes i sol·licituds d'obres a través del mòbil

A l'APP del MobileId actualment hi ha disponibles dos tràmits de l’àmbit d’Obres: Consulta prèvia i Consulta d’estat.Consultes i sol·licituds d'expedients d'obres a través del mòbil

Consultes i sol·licitutds d'obres a través del mòbil.Ajudes 2015 per Rehabilitació

Oberta la convocatòria per a la sol·licitud de subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges a la ciutat de Barcelona.Simulador d'activitats i guia eLlicencies d'obres

Guia de canvis del portal de tràmits d'obres de l'ajuntament de Barcelona a partir d'avui 4 de Desembre.Informe Previ Patrimoni al Portal de Tràmits Ajuntament de Bcn

Ja no s'aplica: Sol·licitud telemàtica de l'Informe Previ de Patrimoni al Portal de Tràmits de l'Ajuntament de Barcelona.Part de la taxa de tramitació del IIT s'haurà de pagar a Addient.

Prevista modificació d'Ordenança Fiscal que modificarà la forma d'aplicar les taxes a aplicar als tràmits del (IIT), havent d'abonar-se abans de l'inici de la tramitació a partir del 15 d'octubre.Addient homologada com Entitat Col·laboradora de l'Ajuntament de BCN

ADD ha obtingut la condició d'Entitat Col·laboradora (EC) de l'Ajuntament de Barcelona.