Addient

EC ENTITAT COL·LABORADORA
DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA

Sol·licitud d'Informe d'Idoneïtat Tècnica (IIT)

  Els règims d'intervenció administrativa que seran objecte d'emissió de IIT definits i regulats en la ORPIMO, són els següents:

 • Règim de llicència, aplicable a les Obres Majors (OMA).
 • Règim de comunicació, aplicable a les obres menors tipus I (OCD) i tipus II (OCI).
 • No seran règims d'intervenció administrativa les Obres Menors tipus III o Assabentat (OAS) i els Tràmits d'Urgència (OUR).

  L'Informe d'Idoneïtat Tècnica té per objecte verificar que el projecte i la documentació tècnica compleixi els requisits d'integritat documental, suficiència i idoneïtat.

  Així mateix ha d'acreditar el compliment de les determinacions del Codi Tècnic de l'Edificació CTE que han de ser comprovades en els procediments municipals d'intervenció, les condicions de seguretat, especialment en matèria de prevenció d'incendis, accessibilitat, habitabilitat, les disposicions adoptades per aconseguir els paràmetres d'eco eficiència, i si així es preveu en la regulació de l'habilitació, les condicions exigides per la legislació sectorial en relació amb l'ús o l'activitat, i el compliment d'aspectes concrets de la normativa i el planejament urbanístic.

  No és objecte del IIT la verificació de l'adequació del Projecte o la Documentació Tècnica al planejament urbanístic vigent: PGM, planejament derivat, plans d'ús ni altres ordenances municipals. Tampoc té per objecte la comprovació del compliment d'altres normatives estatals, autonòmiques ni sectorials.

  Aquest procés de verificació i acreditació del Projecte s'ha de fer en un període màxim de 15 dies hàbils, un cop s'hagi formalitzat la relació contractual i aportada la documentació corresponent.

  En el cas que la revisió tècnica sigui favorable es procedirà a emetre l'IIT pel tècnic habilitat de l'Entitat amb l'aprovació de la persona que assumeix la direcció tècnica.

  En el cas que la revisió no fos favorable, el tècnic competent de l'entitat ha de comunicar al sol·licitant les deficiències constatades. Quan aquestes siguin solucionades, el sol·licitant podrà rectificar-les en un període màxim de 10 dies hàbils. Transcorregut aquest període sense que s'hagi produït la rectificació, l'entitat ha de comunicar al sol·licitant l'arxiu de les actuacions i per tant el tancament de l'expedient.

  En el cas de sí haver-se produït la rectificació en el termini corresponent, aquesta segona revisió s'ha de fer en un període màxim de 15 dies hàbils, següents a la data de l'aportació de la documentació rectificada, i en cas de ser favorable es procedirà a emetre l'IIT pel tècnic habilitat de l'Entitat amb l'aprovació de la persona que assumeix la direcció tècnica.

  El contingut i el model d'Informe d'Idoneïtat Tècnica s'aproven per decret d'Alcaldia. Hi ha dos models d'Informes:

 • FAVORABLE / FAVORABLE AMB OBSERVACIONS
 • DESFAVORABLE
 • Aquests Informes estan publicats al Portal de Tràmits de l'Ajuntament, www.bcn.cat-> "l'ajuntament a un clic" -> "ordenances municipals" -> "normativa municipal" -> "regulació del sistema d'habilitació i de funcionament de les entitats col·laboradores".

  Aquest informe té una validesa de 3 mesos a partir de la data de lliurament.


Torna


Envia'ns la teva consulta o sol·licitud de pressupost


Nom i Cognoms *
Telèfon de contacte *

Correu electrònic *

Assumpte
| *camps obligatoris

Notícies

Problemes al Portal de Tràmits de l'Ajuntament de Barcelona

Els últims dies s’han produït problemes en els serveis informàtics municipals que han afectat a la disponibilitat de diversos tràmits.No caldrà l'Informe Urbanístic Previ per llicències d'obres

Addient segueix prestant els seus serveis d'emissió d'IITs mentre l'Ajuntament de Barcelona deixa de prestar temporalments els serveis IUP (Informes Urbanístics Previs).Consultes i sol·licituds d'obres a través del mòbil

A l'APP del MobileId actualment hi ha disponibles dos tràmits de l’àmbit d’Obres: Consulta prèvia i Consulta d’estat.Consultes i sol·licituds d'expedients d'obres a través del mòbil

Consultes i sol·licitutds d'obres a través del mòbil.Ajudes 2015 per Rehabilitació

Oberta la convocatòria per a la sol·licitud de subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges a la ciutat de Barcelona.Simulador d'activitats i guia eLlicencies d'obres

Guia de canvis del portal de tràmits d'obres de l'ajuntament de Barcelona a partir d'avui 4 de Desembre.Informe Previ Patrimoni al Portal de Tràmits Ajuntament de Bcn

Ja no s'aplica: Sol·licitud telemàtica de l'Informe Previ de Patrimoni al Portal de Tràmits de l'Ajuntament de Barcelona.Part de la taxa de tramitació del IIT s'haurà de pagar a Addient.

Prevista modificació d'Ordenança Fiscal que modificarà la forma d'aplicar les taxes a aplicar als tràmits del (IIT), havent d'abonar-se abans de l'inici de la tramitació a partir del 15 d'octubre.Addient homologada com Entitat Col·laboradora de l'Ajuntament de BCN

ADD ha obtingut la condició d'Entitat Col·laboradora (EC) de l'Ajuntament de Barcelona.