Addient

EAC ENTITAT AMBIENTAL
DE CONTROL

Gestors de Residus

Les activitats d'àmbit Gestors de Residus com poden esser: Instal·lacions per a la valorització de residus perillosos i no perillosos, Centres de recollida i transferència, Instal·lacions per a la eliminació o incineració de residus, Instal·lacions per a l'emmagatzematge de residus no perillosos, Instal·lacions de tractament de residus,… en funció de les seves característiques i potencial afectació al medi ambient es tramitaran bàsicament com a Llicencia Ambiental o en Règim de comunicació. Cal tenir en compte les especificacions que caldrà donar compliment segons les ordenances municipals i altre normativa sectorial:

CATALUNYA

Procedimients

Hi ha dos procediments:

 • Règim de llicencia ambiental en el que es requereix el tràmit previ a l'Ajuntament i Control Inicial posterior per part de l'Entitat Ambiental de Control.
 • Comunicació prèvia per aquelles activitats de menor incidència ambiental.

Segons l'abast del control, distingim:

 • Controls Inicials: El control inicial es durà a terme en el moment de la posada en funcionament de l'establiment.
 • Controls Periòdics: Segons el que s'indiqui en la seva llicència, o bé per defecte segons les indicacions de la taula següent:
Segons annex Periodicitat
Annex I.2 i 1.3 4 anys
Anenx II 6 anys
Annex III Segons normativa específica..
 • Directiva d'Emissions Industrials (DEI):
 • S'implanta el Pla d'Inspección Ambiental Integrada de Catalunya pel període 2014-2016 i els Programes Anuals, que comuniquen directament a cada empresa per mitjançant requeriments particulars, indicant-se el plaç màxim per passar la inspecció per l'actualització de l'autorizació.

  Les Entitats Ambientals de Control són les empreses responsables per realitzar l'acció d'inspecció ambiental abans de la data límit fixada al requeriment.

  La inspecció es realitza sobre les condicions ambientals fixades en l'autorització ambiental de les activitats i les condicions de periodicitat que l'administració pot fixar a nivell vectorial i que podrà o no coincidir amb l'inspecció.

  S'incorporaran d'ofici les noves Millores Tècniques Disponibles (MTD's) a les revisions de les autoritzacions a mesura que es vagin aprovant en el termini màxim de 4 anys des de la seva aprovació.

  El resultat de l'inspecció una vegada finalitzat el control será sotmes per part de l'administració a informació pública.


Es comprovarà el manteniment al llarg del temps de les condicions aprovades per llicencia
.

 • Controls Específics: De manera puntual per comprovar la introducció de certes modificacions aprovades per llicencia.
 • Regim de Comunicació - Certificacions Tècniques: La comunicació s'ha de formalitzar un cop acabades les obres i les instal·lacions necessàries. En els casos en els que es requereixi comprovar vectors de l'activitat com emissions a l'atmosfera, sorolls, vibracions, lluminositat, i aigua, o la caracterització de determinats residus, cal acompanyar d'una certificació ambiental lliurada per una Entitat Col·laboradora de l'Administració, en alguns casos també es requereix de comprovació prèvia del projecte per part de l'entitat Col·laboradora de l'Administració, per exemple: Activitats tipus B1 de Badalona,...

INCENDIS

Donat el fet que amb la llei 20/2009 les qüestions referents a la prevenció d'incendis varen quedar excloses, caldrà comprovar en cada cas si l'activitat esta afectada per la llei 3/2010 i si requereix informe de prevenció d'incendis que emet la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments.

En aquests casos, Addient realitzaria el corresponent acte de comprovació en matèria d'incendis. En altres casos en els que no aplica la llei 20/2009, per alguns Ajuntaments en particular, es realitza el tràmit de comprovació de forma conjunta.

Es recorda que apart de la normativa general d'aplicació, existeix normativa especifica sectorial, ordenances, etc... a les que també s'ha de donar compliment, convidem a que contacteu amb els nostres serveis tècnics per tal de que us la puguem facilitar.

Imprès


Vectors Ambientals   Normativa

BARCELONA

Procedimients

En l'àmbit del T.M. de Barcelona, a part dels procediments generals establerts a Catalunya, cal destacar el tràmit establert dintre del règim de comunicació – Certificació Técnica, distingint-se les activitats:

 • Annex III.3: corresponen a les més senzilles, que es comuniquen directament a l'Ajuntament i que no requereixen de control per l'EAC.
 • Annex III.2: requereixen de projecte i revisió prèvia per EAC.

Cal destacar que els diferents Districtes poden  disposar de Plans d'Usos, i que cal comprovar si l'activitat està afectada per aquests.

Dintre del tràmit per la seva legalització caldrà adjuntar  si està afectada el corresponent informe urbanístic  previ o be la carta d'exempció de pla d'usos que haurà de signar l'EAC, disponible a l'apartat impresos.

Es recorda que apart de la normativa general d'aplicació, existeix normativa especifica sectorial, circulars de l'Ajuntament de Barcelona, etc... a les que també s'ha de donar compliment, convidem a que contacteu amb els nostres serveis tècnics per tal de que us la puguin facilitar.

INCENDIS

En aquest casos l'actuació d'incendis està inclosa en el tràmit general del permís ambiental.

Imprès


Vectors Ambientals   Normativa

 
Envia'ns la teva consulta o sol·licitud de pressupost

 

Nom i Cognoms

Telèfon de Contacte

E-mail*

Confirmar e-mail*

Assumpte
| *campos obligatorios

Actualidad

Manual Operativo PEUAT

Se nos ha informado desde el Departamento de Licencias del Ayuntamiento de Barcelona, ​​que se puede consultar el Manual Operativo del PEUATSuspensión zona mercado Sant Antoni

Se ha publicado la SUSPENSIÓN en el ámbito del entorno del Mercat de Sant Antoni, de conformidad con el artículo 73.1 del texto refundido de la Ley de UrbanismoAprobación del plan especial - PEUAT

Con fecha de hoy se ha aprobado definitivamente el Plan Especial urbanístico para la regulación de los establecimientos de alojamiento turístico, albergues de juventud, residencias colectivas de alojamiento temporal (PEUAT).

 Aislamiento acústico obligatorio para las nuevas promociones en Barcelona

En fecha 19 de mayo de 2017 entrará en vigor, sólo podrán ser realizadas por una entidad de protección de la contaminación acústica (EPCA).Actualización fichas de prevención de incendios

Se han introducido algunas modificaciones que complementan la Ordenanza municipal de condiciones de protección contra incendios (ORCPI / 08).Suspensiones Ciudad Vieja (Ámbitos Distrito y "Zona Rambla")

Publicado en el BOPV la suspensión de las actividades reguladas en la Modificación del Plan especial de establecimientos de concurrencia pública, hotelería y otras actividades ...Plano modificación puntual del Plan Especial distrito de Sant Martí

Adjuntamos el Plano de la Modificación puntual del Plan EspecialModificación puntual del Plan Especial del Distrito de Sant Martí

Modificación puntual del Plan Especial de Establecimientos de Concurrencia Pública y de los comercios con Degustación del Distrito de Sant MartíActualización Notas SPEIS

Modificación de las Fichas 1.14 y 3.08, y nuevas Fichas 1.10 y 1.16Suspensión de licencias Triángulo Sants-Hostafrancs

Suspensión de Licencias de Actividades de Concurrencia Pública en el Triángulo Sants-HostafrancsCriterios clasificación de los Room Scape en Barcelona

Nuevos criterios de clasificación de los Room Scape de acuerdo con la OMAIIAA de Barcelona.Plan Especial Pública Concurrencia y Suspensión Licencias de Obras

Plan Especial Pública Concurrencia Poble Sec y Suspensión Licencias de Obras Fábricas y Casas - Fábrica del Raval.Actualización Documentos SI, SUA y HR

Actualizado los documentos con comentarios del CTE: DB SI, DB SUA y DB HR


Aprobación definitiva Plan Cannabis

Aprobación definitiva del Plan Especial para la ordenación territorial de clubes y asociaciones de consumidores de Cannabis en la ciudad de BarcelonaAprobación definitiva planes especiales Gracia y Rambla

Plan Especial de Establecimientos de Concurrencia Pública y otras actividades en el Distrito de Gracia + Plan Especial de Ordenación de la Rambla.Plan Especial Cannabis

Publicación del Plan Especial clubes y asociaciones de consumidores de CannabisAlegaciones al PEUAT

Plan Especial Urbanístico para la regulación de los establecimientos de Alojamiento Turístico estará expuesto al público hasta el 14 de junio para presentar alegaciones.Aprobación Planes Especiales Barcelona

Plan especial urbanístico para regular las asociaciones cannábicas, Planes de usos de Gracia y del Poble Sec, y Plan Especial de Ordenación de la Rambla.Actualización documentos TAAC DT-5

Incorpora dos nuevos documentos: DT 5.7 (rampas) y DT 5.8 (piscinas).


Música en vivo en Actividades en Barcelona

Circular 084/2011 de actividades en relación con la música en vivo y las actuaciones en directo en aplicación del decreto 112/2010.Circulares de Actividades del Ayuntamiento de Barcelona

Desde el Ayuntamiento de Barcelona se nos han hecho llegar hoy las siguientes circulares relativas a licencias de actividades...Publicación de nuevas instrucciones técnicas SP

Ponemos en su conocimiento la publicación de nuevas instrucciones técnicas por parte de la Dirección General de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos.Nota sobre mediciones inmisión sonora en establecimientos DEI

Medidas de inmisión sonora en establecimientos afectados por la directiva de emisiones industriales.Modificación Ficha 1.14 y 1.15 de Bomberos

Modificación fichas 1.14 (Trasteros) y 1.15 (Modificaciones no significativas de licencias de obras y/o actividades) de Bomberos.Establecimientos emblemáticos

Plan especial de Protección de la calidad urbana: Establecimientos Emblemáticos.Rehabilitación y mejora del Eixample

Acuerdo por la comisión técnica de mantenimiento y mejora del Eixample.Decreto 205/2015

Servicios sociales y registro de entidades, servicios y establecimientos sociales.Comunicación urgente para la legalización de las guarderías

Las guarderías existentes que no tienen la licencia de actividades pero que están inscritas en el Registro de Centros, deben presentar un proyecto de actividades antes del 29 de febrero.Nuevo documento sobre reparación estructural en edificios existentes DT-13

Se ha publicado un nuevo documento técnico sobre la reparación estructural en edificios existentes.Criterios para los controles de actividades de los anexos II y III

Criterios para la realización de los controles ambientales de los establecimientos del anexo II y III.Resumen de los últimos planes de usos

Eixample, Gràcia, Port Olímpic, Sant Martí, Plano zona de suspensión DTO. 10, Plano tolerancias marcadas en colores DTO. 10.Nueva tabla clasificación actividades en base a las Leyes 3/2015 y 16/2015

Tabla actualizada de clasificación de las actividades.Guía para la validación documental contra incendios

Guía para la validación documental de materiales, productos, equipos y sistemas contra incendios.Nuevos criterios de interpretación y aplicación de la TAAC

Nuevos criterios dentro de la Tabla de Accesibilidad a las Actividades en Cataluña (TAAC).Nueva herramienta OMAIIAA, Atención al Ciudadano del Ayuntamiento de Barcelona

El objetivo de esta nueva herramienta es optimizar el proceso de alta de expedientes de actividades Anexo III.2Modificación documentos Informativos de Actividades en Barcelona

Se ha modificado el documento de información que se genera en el aplicativo de comunicados de actividad.Decreto de ordenación del alumbrado

Publicación del Decreto 190/2015 en relación con la regulación de los sistemas de iluminación para la protección del medio nocturno.Modificación puntual del plan especial del Distrito de San Martí

Modificación puntual del plan especial de establecimientos de concurrencia pública y de los comercios con degustación del Distrito de Sant Martí.Asignación de letrado para tratar el tema de la suspensión Hotelera

Consultas suspensión actividades de hoteles en BarcelonaComunicación del Dep. de actividades en referencia a la suspensión Hotelera

Se excluyen de la suspensión las siguientes actividades ...Ampliación información suspensión Hotelera en Barcelona

Os hacemos llegar los planos de los ámbitos de la suspensión, que en principio abarca a toda la ciudad de Barcelona, ​​con las siguientes particularidades...Comunicación de Gerencia de Urbanismo en la suspensión hotelera CETIB

Suspensión del otorgamiento de licencias y comunicados de obras, y las licencias y comunicados de actividades que afectan a hoteles, pensiones, etc.Circular del Ayuntamiento de Barcelona

Reenvío circular 081/2011 modificada del Ayuntamiento de Barcelona.Plan Especial de Establecimientos de Pública Concurrencia de Horta

Aprobación definitiva del Plan Especial de Establecimientos de Pública Concurrencia y otras actividades en el casco antiguo de Horta.Últimas circulares del ayuntamiento de Barcelona revisadas y modificadas

Circulares revisadas y modificadas por el Departamento de Licencias de Actividades de la Gerencia de Hábitat Urbano.Normativa de protección contra incendios en trasteros

Recordatorio sobre el criterio de interpretación de la normativa de protección contra incendios en relación con los trasteros.Circular interna servicios sanitarios en el centro comercial La Maquinista

Dotación mínima de servicios sanitarios para los locales del centro comercial "La Maquinista"Clubs y asociaciones de Cannabis en la ciudad de Barcelona

Plan especial urbanístico para la ordenación territorial de los clubes y asociaciones de Cannabis en la ciudad de Barcelona.Aclaración de las ordenanzas metropolitanas de la edificación (OME)

Nueva pregunta frecuente y respuesta a la consulta relativa a las actividades de restauración en Barcelona.Aprobación definitiva PECAB

Aprobación difinitiva del plan especial de equipamiento comercial alimentario de Barcelona (PECAB).Nueva Instrucción Técnica complementaria

Resistencia al fuego de columnas de fundición o de hierro fundido.Actividades en la zona de la Boqueria

Os informamos que la zona de los porches de la Boqueria y plaza de las Pageses (Plaza Sant Galdric) está regulada dentro del Plan de Usos como una área de tratamiento específico (ATE).Tramitación de actividades en Badalona

Consulta online del tipo de trámite para la legalización de actividades en Badalona.Publicación ley 3/15 de medidas fiscales, financieras y administrativas

El Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña número 6830 del 13 de marzo de 2015, ha publicado la Ley 3/2015, de 11 de marzo, de medidas fiscales, financieras y administrativas, que en su artículo 80 modifica la ley 20 / 2009 LPCAA en los siguientes puntos:Corrección plan especial y suspensiones de Poble Sec

En relación a la comunicación que os enviamos el 27 de febrero, se nos ha notificado desde el Ayuntamiento que se corrigen los siguientes puntos:Comunicación expedientes en trámite afectados por la suspensión

Comunicación de los expedientes en trámite en la EAC afectados por las suspensiones de licencias de Gracia.Suspensión en la villa de Gracia

Suspensión para el ámbito del barrio de la villa de Gracia.Comunicación expedientes en trámite afectados por la suspensión

Comunicación de los expedientes en trámite en la EAC afectados por las suspensiones de licencias de Poble Sec y Horta.Nuevos planes especiales y suspensiones de licencias

Nuevos planes especiales y suspensiones de los distritos de Les Corts, Horta y Poble Sec.Guarderías existentes (OMAIIAA Barcelona)

Nueva clasificación para guarderías existentes (OMAIIAA Barcelona)Criterio 20m2 zona Degustación

Comercio alimentario con degustaciónInstrucción criterios control emisiones asociaciones cannábicas

Resolución del gerente de Hábitat Urbano por la que se aprueba la "instrucción sobre criterios a aplicar en el control de las emisiones al aire de las asociaciones cannábicas".Resolución para clubs de Cannabis

El departamento de Salut aprueba los criterios orientativos en materia de Salud Pública para las asociaciones y clubs Cannábicos.Correcciones publicación PECAB

Correcciones anuncio PECAB.Tipologías de actividades de OMAIIAA Barcelona

Clasificación por tipologías de las actividades de la OMAIIAA Barcelona.Nota informativa EPCA

Nota informativa Dirección General de Calidad Ambiental.PECAB

Plan especial de equipamiento comercial alimentario de Barcelona PECAB.Plan especial zona Rambla

Aprobación definitiva del Plan Especial zona Rambla.Aclaraciones suspensiones Ayuntamiento de Barcelona

Aclaraciones sobre las suspensiones del Ayuntamiento de Barcelona en los distritos de Poble Sec y GràciaCirculares ayuntamiento de Barcelona

Circular 098/2014 y Circular 089/2012Nuevos documentos comentados CTE

Documentos del CTE comentados este mes de Diciembre.Ampliación responsabilidad civil profesional

La póliza de responsabilidad civil profesional (RCP) te incluye la cobertura en la emisión de los IITs tramitados por Addient sin ningún coste adicional.Notas de aplicación de la ITC SP 115

Publicación en la web de los Bomberos de las notas de aplicación de la ITC SP 115 en materia de cortinas de agua con función sectorizadora.Novedades OMAIIAA Barcelona

Publicación de Circulares de Actividades relacionadas con animalesNovedades en relación con las asociaciones de consumidores de Cannabis

Criterios de la agencia de salud pública de cataluña y condiciones para el ejercicio de la actividadAprob. inicial Plan Especial Urbanístico de regulación de Viviendas de Uso Turístico

Publicado en el BOPB el acuerdo de aprobación inicial del Plan Especial Urbanístico para la regulación de las Viviendas de Uso Turístico


Suspensión de Licencias y/o comunicados - Les Corts

Nueva suspensión de licencias en Barcelona - Les CortsSuspensión de Licencias y/o comunicados - Poble Sec

Publicado en el BOPB el acuerdo de suspensión de licencias en el ámbito de Poble Sec Suspensión de Licencias y/o comunicados - Rambla de Poble Nou

Publicado Acuerdo de Suspensión de Licencias en la Rambla de Poble Nou.Suspensión de Licencias y/o comunicados - Distrito de Gracia

Publicada aprobación inicial del Plan Especial para el Distrito de GraciaVisitas guiadas de tipo cultural a edificios catalogados

El Ayuntamiento de Barcelona crea una nueva clasificación específica para visitas guiadas de tipo cultural en edificios catalogadosInstalación de nuevas actividades con degustación en el Eixample

Resolución de dudas en referencia a la instalación de nuevas actividades con degustación en el Eixample.Aprobada la modificación del Plan de Usos de “Ciutat Vella”

La modificación pretende distribuir, renovar y reequilibrar las actividades existentes en “Ciutat Vella” en convivencia con los vecinos.Suspensión de licencias en “Ciutat Vella”

Publicada el 24/05/2013 la suspensión de licencias de actividad, comunicados y obras relativas a especialidades alimentarias.Hogares de uso turístico y alojamientos turísticos

Publicada circular del Ayuntamiento de Barcelona referente a los hogares de uso turístico y alojamientos turísticos.Decreto 112/2010

Controles periódicos para actividades Recreativas, de Espectáculos y Ocio, establecidos en el Decreto 112/2010.