Addient

EAC ENTITAT AMBIENTAL
DE CONTROL

Avís legal i Política de privacitat

Protecció de Dades Personals

En virtut de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, sobre la Protecció de Dades de Caràcter Personal, li fem coneixedor de que les seves dades personals, que puguin aparèixer en aquesta web, es troben incorporades en fitxers automatitzats responsabilitat de les mercantils ADDIENT, EMPRESA CERTIFICADORA, S.L.U, CIF: B-63976567 i ADD, ENTIDAD DE INSPECCIÓN Y CONTROL, S.L.U., CIF: 86300209. La finalitat d'aquests fitxers es la de gestionar la relació del negoci e informar-ho dels nostres serveis. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones.

Si desitja exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació u oposició, pot dirigir-se a: C/ Aragó, 340 baixos, 08009 Barcelona (Barcelona), o be, enviar un correu electrònic a: addient@addient.com

ADDIENT, EMPRESA CERTIFICADORA, S.L.U i ADD, ENTIDAD DE INSPECCIÓN Y CONTROL, S.L.U., no poden assumir cap responsabilitat derivada de l'ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda en les seves pàgines.

Amb els límits establerts en la llei, ADDIENT, EMPRESA CERTIFICADORA, S.L.U i ADD, ENTIDAD DE INSPECCIÓN Y CONTROL, S.L.U., no assumeixen cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen a les seves pàgines de Internet. Els continguts e informació de les pàgines de Internet de ADDIENT, EMPRESA CERTIFICADORA, S.L.U. i ADD, ENTIDAD DE INSPECCIÓN Y CONTROL, S.L.U. estan elaborats per professionals degudament qualificats per l'exercici de la seva professió. Però, els continguts e informació no vinculen a la susdita, ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus, ja que es tracta merament d'un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

Les pàgines de Internet de ADDIENT, EMPRESA CERTIFICADORA, S.L.U. i ADD, ENTIDAD DE INSPECCIÓN Y CONTROL, S.L.U., poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres. Per tant, aquesta no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui apareixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sorolls, animacions, software i la resta de continguts inclosos en aquest website son propietat exclusiva de ADDIENT, EMPRESA CERTIFICADORA, S.L.U i ADD, ENTIDAD DE INSPECCIÓN Y CONTROL, S.L.U., o els seus llicenciats. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, deu comptar amb el consentiment exprés de ADDIENT, EMPRESA CERTIFICADORA, S.L.U i ADD, ENTIDAD DE INSPECCIÓN Y CONTROL, S.L.U.  de la mateixa forma, per accedir a alguns dels serveis que ADDIENT, EMPRESA CERTIFICADORA, S.L.U i ADD, ENTIDAD DE INSPECCIÓN Y CONTROL, S.L.U. ofereixen a través del website haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment de lo establert en la LOPD 15/1999, de 13 de desembre, l'informem que, mitjançant la complementació del formulari, les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades en els fitxers de ADDIENT, EMPRESA CERTIFICADORA, S.L.U i ADD, ENTIDAD DE INSPECCIÓN Y CONTROL, S.L.U., amb l'objectiu de poder prestar i oferir els nostres serveis així com per informar-li de les millores de la Web. Per altra banda, l'informem de la possibilitat de que exerceixi els seus drets de accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal, en addient@addient.com o en C/ Aragó, 340 baixos, 08009 Barcelona (Barcelona).

Propietat intel·lectual

Els continguts subministrats per ADDIENT, EMPRESA CERTIFICADORA, S.L.U i ADD, ENTIDAD DE INSPECCIÓN Y CONTROL, S.L.U. estan subjectes als drets de propietat intel·lectual e industrial i son titularitat exclusiva de ADDIENT, EMPRESA CERTIFICADORA, S.L.U i ADD, ENTIDAD DE INSPECCIÓN Y CONTROL, S.L.U. o de les persones físiques o jurídiques que s'informin. Per mitjà de la adquisició d'un producte o servei, ADDIENT, EMPRESA CERTIFICADORA, S.L.U. i ADD, ENTIDAD DE INSPECCIÓN Y CONTROL, S.L.U. no confereix al adquirent cap dret de alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre el mateix, reservant-se ADDIENT, EMPRESA CERTIFICADORA, S.L.U. i ADD, ENTIDAD DE INSPECCIÓN Y CONTROL, S.L.U. tots aquests drets. La cessió dels citats drets precisaran del previ consentiment per escrit per part del titular dels mateixos, de manera que el client no podrà posar a disposició de terceres persones dits continguts.

La propietat intel·lectual s'estén, a més a més del contingut inclòs, a ADDIENT, EMPRESA CERTIFICADORA, S.L.U. i ADD, ENTIDAD DE INSPECCIÓN Y CONTROL, S.L.U., als seus gràfics, logotips, disseny, imatges i codi font utilitzar per la seva programació.

ADDIENT, EMPRESA CERTIFICADORA, S.L.U i ADD, ENTIDAD DE INSPECCIÓN Y CONTROL, S.L.U., han obtingut la Informació i els materials inclosos en la web de fonts considerades com fiables i, si bé s'han pres mesures raonables per tal d'assegurar-se de que la informació continguda sigui la correcta, ADDIENT, EMPRESA CERTIFICADORA, S.L.U. i ADD, ENTIDAD DE INSPECCIÓN Y CONTROL, S.L.U., no poden germanitzar que en tot moment i circumstància sigui exacta, complerta, actualitzada i, conseqüentment, no deu refiar-se en ella como si ho fos. ADDIENT, EMPRESA CERTIFICADORA, S.L.U. i ADD, ENTIDAD DE INSPECCIÓN Y CONTROL, S.L.U. declinen expressament qualsevol responsabilitat per error omissió en la Informació continguda en les pagines d'aquesta web.

ADDIENT, EMPRESA CERTIFICADORA, S.L.U. i ADD, ENTIDAD DE INSPECCIÓN Y CONTROL, S.L.U., es reserven la facultat de modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el contingut de la web, els vincles o la informació obtinguda a través d'ella, sense necessitat de previ avís. Aquesta, en cap cas, assumeix responsabilitat com a conseqüència de la incorrecta utilització de la web que pugui portar a terme l'USUARI, tant de la informació com dels serveis en ella continguts.

En cap cas ADDIENT, EMPRESA CERTIFICADORA, S.L.U. i ADD, ENTIDAD DE INSPECCIÓN Y CONTROL, S.L.U., les seves sucursals i/o centres de treball, els seus directors i/o apoderats, empleats i, en general, el personal autoritzat, seran responsables de qualsevol tipus de perjudici, pèrdues, reclamacions o despeses de cap tipus, tant si procedeixen, directa o indirectament de l'ús i/o difusió de la web como si no, de la Informació adquirida o accedida per o a través d'aquesta, o dels seus virus informàtics, de fallides operatives o de interrupcions en el servei o transmissió o de fallides en la connexió, en el us de la web, tant per connexió directa como per enllaç o altre mitjà, constituint a tots els efectes legals un avís a qualsevol USUARI de que aquestes possibilitats e incidències poden succeir.

ADDIENT, EMPRESA CERTIFICADORA, S.L.U i ADD, ENTIDAD DE INSPECCIÓN Y CONTROL, S.L.U., no es fan responsables de les webs no pròpies a les que es pot accedir per mitjà de vincles o enllaços ("links") o de qualsevol contingut posat a disposició de tercers. Qualsevol us de un vincle o accés a una web no pròpia serà portat a terme per voluntat i amb el risc i ventura exclusiva de l'USUARI, i ADDIENT, EMPRESA CERTIFICADORA, S.L.U. i ADD, ENTIDAD DE INSPECCIÓN Y CONTROL, S.L.U., no recomana ni garanteix cap de la Informació obtinguda per o a través de un vincle, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l'ús o mal ús de un vincle, o de la Informació obtinguda a través d'ell, incloent-hi altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en el accés, o del intent d'utilitzar o utilitzar malament un vincle, tant al connectar a la web de ADDIENT, EMPRESA CERTIFICADORA, S.L.U i ADD, ENTIDAD DE INSPECCIÓN Y CONTROL, S.L.U., como al accedir-hi a la informació de altres webs des de la mateixa.

En algunes ocasions, aquesta web utilitza "Cookies", es a dir, petits fitxers de dades que es generen en l'ordinador de L'USUARI i que permeten obtenir la següent Informació: 1) Data i hora de l'última vegada que l'usuari a visitat la web; 2) Disseny i continguts que L'USUARI va escollir en la seva primera visita a la web; 3) Elements de seguretat que intervenen en el control d'accés a les àrees restringides y; 4) Altres circumstàncies anàlogues. L'USUARI te la opció d'impedir-hi la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa navegador. Tot i això, la mercantil no es responsabilitza de que la desactivació de les mateixes impedeixi el bon funcionament de la pàgina web.

Propietat industrial e intel·lectual

Aquesta web es propietat de ADDIENT, EMPRESA CERTIFICADORA, S.L.U. i ADD, ENTIDAD DE INSPECCIÓN Y CONTROL, S.L.U. Els drets de Propietat Intel·lectual i drets de explotació i reproducció d'aquesta web, de les seves pàgines, pantalles, la Informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles ("hiperlinks") que s'estableixin des de ella a altres pàgines web de qualsevol societat filial i/o dominada de ADDIENT, EMPRESA CERTIFICADORA, S.L.U. i ADD, ENTIDAD DE INSPECCIÓN Y CONTROL, S.L.U., son propietat exclusiva d'aquestes, amb la salvetat que expressament s'especifiqui altre cosa.

Qualsevol denominació, disseny i/o logotip, així com qualsevol producte o servei ofert i reflectit en aquesta pàgina web, son marques degudament registrades per ADDIENT, EMPRESA CERTIFICADORA, S.L.U i ADD, ENTIDAD DE INSPECCIÓN Y CONTROL, S.L.U., per les seves societats filials i/o dominades o per tercers. Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés e inequívoc per part d'aquest podrà esser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents en el Ordenament Jurídic espanyol i/o comunitari.

Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i deuen esser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no essent responsabilitat de ADDIENT, EMPRESA CERTIFICADORA, S.L.U i ADD, ENTIDAD DE INSPECCIÓN Y CONTROL, S.L.U., l'ús que L'USUARI pugui portar a terme al respecte, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.

Únicament per us personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d'aquesta web. Resta prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertències d'aquesta web sense la prèvia autorització per escrit de ADDIENT, EMPRESA CERTIFICADORA, S.L.U. i ADD, ENTIDAD DE INSPECCIÓN Y CONTROL, S.L.U.

Llei aplicable i Jurisdicció

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, essent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per conèixer de quantes qüestions es suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment de les mateixes. L'USUARI, per virtut de la seva acceptació de les condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol jurisdicció que, per aplicació de la Llei de Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre.

 
Envia'ns la teva consulta o sol·licitud de pressupost

 

Nom i Cognoms

Telèfon de Contacte

E-mail*

Confirmar e-mail*

Assumpte
| *campos obligatorios

Actualidad

Manual Operativo PEUAT

Se nos ha informado desde el Departamento de Licencias del Ayuntamiento de Barcelona, ​​que se puede consultar el Manual Operativo del PEUATSuspensión zona mercado Sant Antoni

Se ha publicado la SUSPENSIÓN en el ámbito del entorno del Mercat de Sant Antoni, de conformidad con el artículo 73.1 del texto refundido de la Ley de UrbanismoAprobación del plan especial - PEUAT

Con fecha de hoy se ha aprobado definitivamente el Plan Especial urbanístico para la regulación de los establecimientos de alojamiento turístico, albergues de juventud, residencias colectivas de alojamiento temporal (PEUAT).

 Aislamiento acústico obligatorio para las nuevas promociones en Barcelona

En fecha 19 de mayo de 2017 entrará en vigor, sólo podrán ser realizadas por una entidad de protección de la contaminación acústica (EPCA).Actualización fichas de prevención de incendios

Se han introducido algunas modificaciones que complementan la Ordenanza municipal de condiciones de protección contra incendios (ORCPI / 08).Suspensiones Ciudad Vieja (Ámbitos Distrito y "Zona Rambla")

Publicado en el BOPV la suspensión de las actividades reguladas en la Modificación del Plan especial de establecimientos de concurrencia pública, hotelería y otras actividades ...Plano modificación puntual del Plan Especial distrito de Sant Martí

Adjuntamos el Plano de la Modificación puntual del Plan EspecialModificación puntual del Plan Especial del Distrito de Sant Martí

Modificación puntual del Plan Especial de Establecimientos de Concurrencia Pública y de los comercios con Degustación del Distrito de Sant MartíActualización Notas SPEIS

Modificación de las Fichas 1.14 y 3.08, y nuevas Fichas 1.10 y 1.16Suspensión de licencias Triángulo Sants-Hostafrancs

Suspensión de Licencias de Actividades de Concurrencia Pública en el Triángulo Sants-HostafrancsCriterios clasificación de los Room Scape en Barcelona

Nuevos criterios de clasificación de los Room Scape de acuerdo con la OMAIIAA de Barcelona.Plan Especial Pública Concurrencia y Suspensión Licencias de Obras

Plan Especial Pública Concurrencia Poble Sec y Suspensión Licencias de Obras Fábricas y Casas - Fábrica del Raval.Actualización Documentos SI, SUA y HR

Actualizado los documentos con comentarios del CTE: DB SI, DB SUA y DB HR


Aprobación definitiva Plan Cannabis

Aprobación definitiva del Plan Especial para la ordenación territorial de clubes y asociaciones de consumidores de Cannabis en la ciudad de BarcelonaAprobación definitiva planes especiales Gracia y Rambla

Plan Especial de Establecimientos de Concurrencia Pública y otras actividades en el Distrito de Gracia + Plan Especial de Ordenación de la Rambla.Plan Especial Cannabis

Publicación del Plan Especial clubes y asociaciones de consumidores de CannabisAlegaciones al PEUAT

Plan Especial Urbanístico para la regulación de los establecimientos de Alojamiento Turístico estará expuesto al público hasta el 14 de junio para presentar alegaciones.Aprobación Planes Especiales Barcelona

Plan especial urbanístico para regular las asociaciones cannábicas, Planes de usos de Gracia y del Poble Sec, y Plan Especial de Ordenación de la Rambla.Actualización documentos TAAC DT-5

Incorpora dos nuevos documentos: DT 5.7 (rampas) y DT 5.8 (piscinas).


Música en vivo en Actividades en Barcelona

Circular 084/2011 de actividades en relación con la música en vivo y las actuaciones en directo en aplicación del decreto 112/2010.Circulares de Actividades del Ayuntamiento de Barcelona

Desde el Ayuntamiento de Barcelona se nos han hecho llegar hoy las siguientes circulares relativas a licencias de actividades...Publicación de nuevas instrucciones técnicas SP

Ponemos en su conocimiento la publicación de nuevas instrucciones técnicas por parte de la Dirección General de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos.Nota sobre mediciones inmisión sonora en establecimientos DEI

Medidas de inmisión sonora en establecimientos afectados por la directiva de emisiones industriales.Modificación Ficha 1.14 y 1.15 de Bomberos

Modificación fichas 1.14 (Trasteros) y 1.15 (Modificaciones no significativas de licencias de obras y/o actividades) de Bomberos.Establecimientos emblemáticos

Plan especial de Protección de la calidad urbana: Establecimientos Emblemáticos.Rehabilitación y mejora del Eixample

Acuerdo por la comisión técnica de mantenimiento y mejora del Eixample.Decreto 205/2015

Servicios sociales y registro de entidades, servicios y establecimientos sociales.Comunicación urgente para la legalización de las guarderías

Las guarderías existentes que no tienen la licencia de actividades pero que están inscritas en el Registro de Centros, deben presentar un proyecto de actividades antes del 29 de febrero.Nuevo documento sobre reparación estructural en edificios existentes DT-13

Se ha publicado un nuevo documento técnico sobre la reparación estructural en edificios existentes.Criterios para los controles de actividades de los anexos II y III

Criterios para la realización de los controles ambientales de los establecimientos del anexo II y III.Resumen de los últimos planes de usos

Eixample, Gràcia, Port Olímpic, Sant Martí, Plano zona de suspensión DTO. 10, Plano tolerancias marcadas en colores DTO. 10.Nueva tabla clasificación actividades en base a las Leyes 3/2015 y 16/2015

Tabla actualizada de clasificación de las actividades.Guía para la validación documental contra incendios

Guía para la validación documental de materiales, productos, equipos y sistemas contra incendios.Nuevos criterios de interpretación y aplicación de la TAAC

Nuevos criterios dentro de la Tabla de Accesibilidad a las Actividades en Cataluña (TAAC).Nueva herramienta OMAIIAA, Atención al Ciudadano del Ayuntamiento de Barcelona

El objetivo de esta nueva herramienta es optimizar el proceso de alta de expedientes de actividades Anexo III.2Modificación documentos Informativos de Actividades en Barcelona

Se ha modificado el documento de información que se genera en el aplicativo de comunicados de actividad.Decreto de ordenación del alumbrado

Publicación del Decreto 190/2015 en relación con la regulación de los sistemas de iluminación para la protección del medio nocturno.Modificación puntual del plan especial del Distrito de San Martí

Modificación puntual del plan especial de establecimientos de concurrencia pública y de los comercios con degustación del Distrito de Sant Martí.Asignación de letrado para tratar el tema de la suspensión Hotelera

Consultas suspensión actividades de hoteles en BarcelonaComunicación del Dep. de actividades en referencia a la suspensión Hotelera

Se excluyen de la suspensión las siguientes actividades ...Ampliación información suspensión Hotelera en Barcelona

Os hacemos llegar los planos de los ámbitos de la suspensión, que en principio abarca a toda la ciudad de Barcelona, ​​con las siguientes particularidades...Comunicación de Gerencia de Urbanismo en la suspensión hotelera CETIB

Suspensión del otorgamiento de licencias y comunicados de obras, y las licencias y comunicados de actividades que afectan a hoteles, pensiones, etc.Circular del Ayuntamiento de Barcelona

Reenvío circular 081/2011 modificada del Ayuntamiento de Barcelona.Plan Especial de Establecimientos de Pública Concurrencia de Horta

Aprobación definitiva del Plan Especial de Establecimientos de Pública Concurrencia y otras actividades en el casco antiguo de Horta.Últimas circulares del ayuntamiento de Barcelona revisadas y modificadas

Circulares revisadas y modificadas por el Departamento de Licencias de Actividades de la Gerencia de Hábitat Urbano.Normativa de protección contra incendios en trasteros

Recordatorio sobre el criterio de interpretación de la normativa de protección contra incendios en relación con los trasteros.Circular interna servicios sanitarios en el centro comercial La Maquinista

Dotación mínima de servicios sanitarios para los locales del centro comercial "La Maquinista"Clubs y asociaciones de Cannabis en la ciudad de Barcelona

Plan especial urbanístico para la ordenación territorial de los clubes y asociaciones de Cannabis en la ciudad de Barcelona.Aclaración de las ordenanzas metropolitanas de la edificación (OME)

Nueva pregunta frecuente y respuesta a la consulta relativa a las actividades de restauración en Barcelona.Aprobación definitiva PECAB

Aprobación difinitiva del plan especial de equipamiento comercial alimentario de Barcelona (PECAB).Nueva Instrucción Técnica complementaria

Resistencia al fuego de columnas de fundición o de hierro fundido.Actividades en la zona de la Boqueria

Os informamos que la zona de los porches de la Boqueria y plaza de las Pageses (Plaza Sant Galdric) está regulada dentro del Plan de Usos como una área de tratamiento específico (ATE).Tramitación de actividades en Badalona

Consulta online del tipo de trámite para la legalización de actividades en Badalona.Publicación ley 3/15 de medidas fiscales, financieras y administrativas

El Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña número 6830 del 13 de marzo de 2015, ha publicado la Ley 3/2015, de 11 de marzo, de medidas fiscales, financieras y administrativas, que en su artículo 80 modifica la ley 20 / 2009 LPCAA en los siguientes puntos:Corrección plan especial y suspensiones de Poble Sec

En relación a la comunicación que os enviamos el 27 de febrero, se nos ha notificado desde el Ayuntamiento que se corrigen los siguientes puntos:Comunicación expedientes en trámite afectados por la suspensión

Comunicación de los expedientes en trámite en la EAC afectados por las suspensiones de licencias de Gracia.Suspensión en la villa de Gracia

Suspensión para el ámbito del barrio de la villa de Gracia.Comunicación expedientes en trámite afectados por la suspensión

Comunicación de los expedientes en trámite en la EAC afectados por las suspensiones de licencias de Poble Sec y Horta.Nuevos planes especiales y suspensiones de licencias

Nuevos planes especiales y suspensiones de los distritos de Les Corts, Horta y Poble Sec.Guarderías existentes (OMAIIAA Barcelona)

Nueva clasificación para guarderías existentes (OMAIIAA Barcelona)Criterio 20m2 zona Degustación

Comercio alimentario con degustaciónInstrucción criterios control emisiones asociaciones cannábicas

Resolución del gerente de Hábitat Urbano por la que se aprueba la "instrucción sobre criterios a aplicar en el control de las emisiones al aire de las asociaciones cannábicas".Resolución para clubs de Cannabis

El departamento de Salut aprueba los criterios orientativos en materia de Salud Pública para las asociaciones y clubs Cannábicos.Correcciones publicación PECAB

Correcciones anuncio PECAB.Tipologías de actividades de OMAIIAA Barcelona

Clasificación por tipologías de las actividades de la OMAIIAA Barcelona.Nota informativa EPCA

Nota informativa Dirección General de Calidad Ambiental.PECAB

Plan especial de equipamiento comercial alimentario de Barcelona PECAB.Plan especial zona Rambla

Aprobación definitiva del Plan Especial zona Rambla.Aclaraciones suspensiones Ayuntamiento de Barcelona

Aclaraciones sobre las suspensiones del Ayuntamiento de Barcelona en los distritos de Poble Sec y GràciaCirculares ayuntamiento de Barcelona

Circular 098/2014 y Circular 089/2012Nuevos documentos comentados CTE

Documentos del CTE comentados este mes de Diciembre.Ampliación responsabilidad civil profesional

La póliza de responsabilidad civil profesional (RCP) te incluye la cobertura en la emisión de los IITs tramitados por Addient sin ningún coste adicional.Notas de aplicación de la ITC SP 115

Publicación en la web de los Bomberos de las notas de aplicación de la ITC SP 115 en materia de cortinas de agua con función sectorizadora.Novedades OMAIIAA Barcelona

Publicación de Circulares de Actividades relacionadas con animalesNovedades en relación con las asociaciones de consumidores de Cannabis

Criterios de la agencia de salud pública de cataluña y condiciones para el ejercicio de la actividadAprob. inicial Plan Especial Urbanístico de regulación de Viviendas de Uso Turístico

Publicado en el BOPB el acuerdo de aprobación inicial del Plan Especial Urbanístico para la regulación de las Viviendas de Uso Turístico


Suspensión de Licencias y/o comunicados - Les Corts

Nueva suspensión de licencias en Barcelona - Les CortsSuspensión de Licencias y/o comunicados - Poble Sec

Publicado en el BOPB el acuerdo de suspensión de licencias en el ámbito de Poble Sec Suspensión de Licencias y/o comunicados - Rambla de Poble Nou

Publicado Acuerdo de Suspensión de Licencias en la Rambla de Poble Nou.Suspensión de Licencias y/o comunicados - Distrito de Gracia

Publicada aprobación inicial del Plan Especial para el Distrito de GraciaVisitas guiadas de tipo cultural a edificios catalogados

El Ayuntamiento de Barcelona crea una nueva clasificación específica para visitas guiadas de tipo cultural en edificios catalogadosInstalación de nuevas actividades con degustación en el Eixample

Resolución de dudas en referencia a la instalación de nuevas actividades con degustación en el Eixample.Aprobada la modificación del Plan de Usos de “Ciutat Vella”

La modificación pretende distribuir, renovar y reequilibrar las actividades existentes en “Ciutat Vella” en convivencia con los vecinos.Suspensión de licencias en “Ciutat Vella”

Publicada el 24/05/2013 la suspensión de licencias de actividad, comunicados y obras relativas a especialidades alimentarias.Hogares de uso turístico y alojamientos turísticos

Publicada circular del Ayuntamiento de Barcelona referente a los hogares de uso turístico y alojamientos turísticos.Decreto 112/2010

Controles periódicos para actividades Recreativas, de Espectáculos y Ocio, establecidos en el Decreto 112/2010.